سیستم اعلام حریق کانونشنال سنس SENS

قیمت سیستم اعلام حریق سنسSENS

 

 

 

سیستم های اعلام حریق کانونشنال عموماً در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرند که از لحاظ فیزیکی کوچک و یا استفاده از سیستم های آدرس پذیر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.
این سیستم از یک پانل کنترل که دارای یک یا چند زون اعلام حریق می باشد تشکیل شده است که بسته به مساحت محل مورد نظر، تعداد زون پانل اعلام حریق معین می گردد. معمولاً حداکثر 32 آشکارساز و شستی اعلام حریق در یک زون قرار می گیرد.
در این نوع از سیستم های اعلام حریق، چنانچه هریک از آشکارسازها فعال شود، پانل تنها قادر به شناسایی منطقه وقوع حریق می باشد و امکان شناسایی محل دقیق حریق توسط پانل میسر نمی باشد.

One Reply to “سیستم اعلام حریق کانونشنال سنس SENS”

Comments are closed.