چند نفربه دستگاه DVRمتصل هستند؟

چندنفر به DVR وصل هستند

از کجا بفهمیم چندنفر به DVR وصل هستند ؟

در همه ی دستگاه های ضبط و دوربین مداربسته بخشی برای مشاهده ی کاربران متصل به دستگاه مشخص شده است که به نام online user نام گذاری می شود .

تمامی کاربران متصل به دستگاه ضبط و دوربین مداربسته در این لیست به همراه مشخصات فهرست میشود.

ستون username :

نام کاربری که کاربر توسط آن به سیستم وارد شده است.

ستون level:

سطح دسترسی کاربران را به ما نشان میدهد.

ستون ip address :

آی پی آدرس کاربر متصل شده به دستگاه دی وی آر

ستون user operation time :

ساعت و تاریخ ورود تمامی کاربران به دستگاه

اطلاعات این کاربران برای همیشه در این فهرست ذخیره نمیشود و در صورت خارج شدن کاربر از دستگاه یا قطع ارتباط, کاربر از فهرست حذف خواهد شد.

برای مشاهده ی اطلاعات گذشته باید به بخش system log در maintrance مراجعه بشود .