انواع مانیتور تصویری تاباالکترونیک

گوشی تصویری تابا TVD-1024 این محصول از نظر اندازه کمی از گوشی های صوتی بزرگتر است و می توان به راحتی آیفون تصویری 1024 تابا را جایگزین دربازکن های صوتی خانه های قدیمی ساز نمود. ◊ ارزان قیمت ترین گوشی تصویری تابا الکترونیک موجوددربازار گوشی تصویری 1024 تابا است.  ◊ بدنه گوشی…

Continue Reading